UP TALKS | Ang Pambansang Wika mula sa Multilinggwal na Perspektiba

UP TALKS
ANG PAMBANSANG WIKA MULA SA MULTILINGGWAL NA PERSPEKTIBA
Dr. Althea Enriquez

Si DR. ALTHEA ENRIQUEZ ay Kawaksing Propesor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, UP Diliman. Nagtapos ng batsilyer at masteradong digri sa Linggwistiks sa UP Diliman at PhD Language Studies sa National University of Singapore. Nakapaglathala ng mga artikulo tungkol sa istruktura at pagtuturo ng Filipino sa mga banyaga. Nakatuon ang mga pananaliksik sa gramar, leksikograpiya, pagtuturo ng Filipino sa mga banyaga at contact linguistics. Naging konsultant ng DepEd para sa mga kagamitang panturo ng Filipino. Makadalawang beses naging visiting lecturer sa National Institute for Oriental Languages and Cultures (INALCO), Paris, Pransiya. Bahagi ngayon ng proyektong pinondohan ng UPD-OVCRD tungkol sa pagbuo ng monolinggwal na diksyunaryo ng Filipino batay sa data corpus. Miyembro ng Pambansang Samahan sa Wika (PSW), Linguistic Society of the Philippines (LSP) at Asian Association for Lexicography (Asialex). Si Dr. Enriquez ay kasalukuyang Tagapag-ugnay ng Office of Student Activities (OSA) ng UP Diliman.

UP TALKS

EVERYDAY AT 4 PM
only on http://www.TVUP.ph/

TVUP | University of the Philippines’ Internet TV Network

TVUP (TVUP.ph) is an Internet television (webcast) network operated by the University of the Philippines which delivers free content for information and educational purposes. It will participate in generating open educational resources (OERs) to be made public by producing its own materials and collecting other content from existing sources.

TVUP is a testament to the University of the Philippines’ character as the national university — a teaching, research, public service, and global/regional university — shared freely with all state universities and colleges, private and public higher training institutions, other training institutions, and the general public.

Website | http://www.TVUP.ph/
YouTube | http://www.youtube.com/TVUPph
Facebook | http://www.facebook.com/TVUP.ph
Twitter | http://www.twitter.com/TVUPph

   
About The Author
- TVUP is an Internet television (webcast) network operated by the University of the Philippines which delivers free content for information and educational purposes.