mga hulagway ng pagkamulat at kabayanihan 1972-1986