batang biglang hindi makakalad: siryosohin natin ang tigdas