ang “panahon ng kalamba” mula propaganda tungong rebolusyon