Ang Pelikula Bilang Lunsaran ng Makabuluhang Pag-aaral at Pagsusuri ng Kasaysayan at Lipunang Pilipino

Prof. Rommel Rodriguez
Prof. Carlos Pangilinan
Prof. Yason Banal

   
About The Author
- TVUP is an Internet television (webcast) network operated by the University of the Philippines which delivers free content for information and educational purposes.